АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА: ПРИРАЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК

Служба за истражување и информирање воспоставена на принципите на непристрасност, достапност и кредибилитет

Според Законот за државните службеници, Агенцијата за администрација е надлежна да го организира и спроведе полагањето на испитот на кандидатите кои се пријавиле на огласите за вработување на државни службеници во органите на државната служба.

Испитот за државен службеник се полага според Програма за полагање на испит за државен службеник. Врз основа на Програмата, од страна на Агенцијата за администрација се подготвува општиот и практичниот дел од испитот за државен службеник со различна сложеност, во зависност од работното место за кое се спроведува испитот.

Агенцијата, за да ја зголеми транспарентноста на својата работа и информирањето на потенцијалните кандидати за државни службеници, подготви и Прирачник за полагање испит за државен службеник, чија содржина е доcтапна на веб страницата на Агенцијата, и во печатена верзија, како на македонски, така и на албански јазик (www.aa.mk).

СОДРЖИНА

*Превземено од веб страницата на Агенцијата за администрација www.aa.mk на 26 септември 2011 година

Поглавје I. 3A OCHOBHИTE ПРАВНИ ПОИМИ
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје II. CУBEPEHИTЕТ
Македонски јазик 
Албански јазик  

Поглавје III. OCHOBHИ СЛОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје IV. ПОЛИТИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ, ИЗБОРИ И ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје VI. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Македонски јазик
Албански јазик

Поглавје VII. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје VIII. ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје IX. ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје X. СУДСТВО
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XI. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XII. УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Македонски јазик
Албански јазик

Поглавје XIII. НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XIV. СОВЕТ ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ
Македонски јазик
Албански јазик

Поглавје XV. СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XVI. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Македонски јазик
Албански јазик

Поглавје XVII. СИСТЕМОТ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XVIII. ДРЖАВЕНИ СЛУЖБЕНИК
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XIX. УПРАВНА ПОСТАПКА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XX. БУЏЕТСКИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ
Македонски јазик
Албански јазик

Поглавје XXI. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XXII. ЕВРОПСКА УНИЈА
Македонски јазик 
Албански јазик

Поглавје XXIII. ИНФОРМАТИЧКА И КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА
Македонски јазик

Copyright 2018 © - National Democratic Institute - All rights reserved