Opportunities and Challenges Facing Ukraine’s Democratic Transition

Monday, September 19, 2022

View downloads

In the face of unprecedented Russian military aggression, Ukrainians are more united than ever in their desire for democracy, with a historic high 95 percent supporting Ukraine becoming a fully functioning democracy - an opinion shared equally across regions. In that same vein, respondents identified freedom of speech, equal justice for all, and free and fair elections as the three most important characteristics of a fully functioning democracy. The level of optimism remains strong: 86 percent are optimistic about the future, and the reasons for their optimism are inspiring, including Ukraine’s victory, its people and their strength.

 

The full-scale war has an impact on every Ukrainian, with many people reporting income reduction, deterioration of mental and physical health, separation and loss of friends and family, and loss of jobs and homes. Although the war has taken a significant toll on people’s lives and financial conditions, nearly all Ukrainians are contributing to the humanitarian and war effort. Eighty-one percent of respondents have donated money to the Armed Forces, even though ninety-five percent have reported that they don’t have enough income to live comfortably. Additionally, sixty-three percent have donated supplies to internally displaced persons (IDPs), sixty percent have donated money for humanitarian relief, and a majority have hosted or assisted IDPs. It is clear to see the level of commitment that everyday Ukrainians have for their compatriots, their communities, and their country.

 

Ukrainians trust the Armed Forces almost unanimously - at the level of 95 percent, and 81 percent of Ukrainians trust President Volodymyr Zelenskyy. 

 

Ukrainians show strong and united support for integration into the EU and NATO: 92 percent want Ukraine to join the EU, and 79 percent want Ukraine to join NATO. These views extend across all of Ukraine, south and east included, regional variations in support for Ukraine joining the EU or NATO, which were seen in previous polls, have virtually disappeared. 

 

Ukrainian support for European/Western values and democracy is not rhetorical, nor is it merely convenient, given Ukraine’s need for Western support. It is real and meaningful. Seventy two percent of Ukrainians want to see a better balance between men and women in political life. Polling shows historic shifts in the number of people supporting equal rights for homosexual people.

 

Ukrainians do not see their territory as a collection of bargaining chips. Rather they overwhelmingly indicate that they are fighting and sacrificing to restore Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. This is the only outcome of the war that is deemed acceptable. 

 

The survey was designed and deployed by the National Democratic Institute in Ukraine. The fieldwork was conducted by the Kyiv International Institute of Sociology during August 2 - 9, 2022, via computer-assisted telephone interviews (CATI) method with 2,510 completed interviews. The survey is representative only of the adult population currently residing in Ukraine who use mobile phones with Ukrainian numbers. Areas that were outside the control of the Ukrainian government before February 24, 2022, were excluded. The average margin of error for the national sample is +/- 2.2%. The research is funded by the United States Agency for International Development (USAID), Sweden and Global Affairs Canada.

Опитування НДІ: Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України

 

Перед лицем безпрецедентної російської військової агресії українці, як ніколи, об’єднані у своєму прагненні до демократії. 95 відсотків респондентів - історичний рекорд, - вказують що їм дуже важливо або важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією, і цю думку поділяють в усіх регіонах. До того ж респонденти назвали свободу слова, справедливе правосуддя для всіх і вільні та чесні вибори трьома найважливішими характеристиками повноцінно функціонуючої демократії. Рівень оптимізму залишається високим: 86 відсотків оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Причини для їхнього оптимізму надихають, і серед них перемога України, її народ та його сила.

 

Повномасштабна війна вплинула на кожного українця і українку: багато людей повідомляють про зниження доходу, погіршення психічного та фізичного здоров’я, розлуку та втрату друзів або членів родини, втрату роботи та житла. Незважаючи на те, що війна позначається на житті та фінансовому становищі людей, майже всі українці роблять свій внесок у гуманітарну та військову допомогу. Вісімдесят один відсоток респондентів жертвували гроші на Збройні сили, хоча дев’яносто п’ять відсотків зазначають, що не мають достатнього доходу для комфортного життя. Крім того, шістдесят три відсотки жертвували необхідні речі внутрішньо переміщеним особам (ВПО), шістдесят відсотків жертвували гроші на гуманітарну допомогу, а більше половини прихистили або допомагали ВПО. Чітко проглядається рівень відданості звичайних українців своїм співвітчизникам, своїм громадам і своїй країні.

 

Українці майже одноголосно довіряють Збройним силам України - на рівні 95 відсотків, і 81 відсоток респондентів довіряють президенту Володимиру Зеленському.

 

Українці демонструють сильну і єдину підтримку інтеграції в Європейський Союз та НАТО: 92 відсотки хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і 79 відсотків хочуть, щоб Україна приєдналась до НАТО. Ці погляди поділяють респонденти по всій країні, включно із Півднем і Сходом, а регіональні відмінності у підтримці вступу України до ЄС і НАТО, які спостерігалися у попередніх хвилях досліджень, фактично зникли.

 

Підтримка європейських/західних цінностей і демократії не є риторичною чи просто зручною для гарантії західної підтримки Україні. Вона є реальною і значущою. Сімдесят два відсотки українців хочуть бачити кращий баланс чоловіків і жінок в політичному житті. Опитування показує історичне зрушення у кількості громадян, що підтримують рівні права для гомосексуальних людей.

 

Українці не розглядають свою територію як розмінну монету. Скоріше вони переважною більшістю зазначають, що борються та жертвують заради відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Це єдиний результат війни, який вважається прийнятним.

 

Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2510 завершеними інтерв’ю.  Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%. Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.

Media contact

For media inquiries, please contact Paulina Chavez [email protected].

Copyright 2024 © - National Democratic Institute - All rights reserved